Корпоративната култура на  AB Solution Security се определя от нашите убеждения и ценности, които непрекъснато въплъщаваме във всички аспекти на дейността си. Нашите ръководители и сътрудници са задължени да следват корпоративната култура и незабавно да отстраняват всички проявления, несъответстващи на нашите стандарти.

Нашите корпоративни ценности

Ориетиране към клиента

Ние поддържаме честни отношения с нашите клиенти. Взаимното доверие е гаранция за общото благо.

Качествен персонал

При нас работят само качествени сътрудници, които са готови да се учат и усъвършенстват всеки ден.

Качество

Ние контролираме качеството на нашите услуги, проверяваме и анализираме резултатите от своята работа.

Цялостност

Ние вършим всичко за безопасността на нашите клиенти, обезпечавайки не моментен, а комплексен и дългосрояен резултат.

Иновации

Нашата дейност е иновационно ориентирана във всички аспекти на бизнеса – от управлението на персонала до техническите нововъведения.

Производителност

Ние се стремим към максимална ефективност на нашата работа, повишавайки надежността на нашите услуги.

Екипна работа

Нашата група от компании е сплотен екип, ориентиран към общи цели. Сътрудниците ни са винаги готови да се притекът на помощ един на друг.

Сътрудничество

В работата си ние сме отворени за сътрудничество и активно си взаимодействаме с други компании, повишавайки качеството на услугите в полза на нашите клиенти.

Безопасност

Нашите основни приоритети в организацията на работата : сигурност на клиентите + здраве и благополучие на сътрудниците и колегите.